اهم مطالب بیان شده شامل موارد زیر بود:

1-در ابتدا آقای موسوی زاهد در مورد طراحی مناسب و نامناسب  سوال توضیح دادند و چند نمونه سوال به همکاران دادند و از همکاران خواستند که دلیل نامناسب بودن سوالات را بگویندو سپس در مورد نحوه ی طراحی درست سوال گفتند :

در برگزاری امتحان عوامل متعددی وجود دارد که می توانند بر نتایج امتحان تاثیر بگذارند .یکی از این عوامل نحوه طراحی سوالاتی است که معلمان طرح می نمایند .برای کاهش اثر منفی طراحی سوال نکانی راباید مورد توجه قرار داد که به صورت خلاصه در ذیل خواهد آمد وانشااله مثمر ثمر واقع شود.

1- به ویزگی های دانش آموزان از قبیل سطح توانایی وسن واستعدادها توجه شود.

2- سوالات از آسان به مشکل طرح شودتا دانش آموز اعتماد به نفس لازم را به دست آورد.

3-صورت سوال باید واضح وروشن باشد تا دانش آموز به راحتی آن را بخواند.

4- سوال باید از نظر جمله بندی ساده باشد تا دانش آموز به راحتی آن را درک کند.

5- تعداد سوال ووقت در نظر گرفته شده متناسب با سن وتوانایی ذهنی امتحان دهنده باشد.

6-هر سوال فقط یک هدف آموزشی را بسنجد.

۷-نمره هر سوال متناسب با پاسخ درست آن سوال باشد.

8-در هر سوال فضای مناسب برای پاسخ هر سوال پیش بینی شود.

9- سوالات باید از محتوای تدریس شده طرح شود نه خارج از آنچه باشد که به عنوان اهداف یادگیری در نظر گرفته شده.

10- در سوالات کامل کردنی جای خالی تا آنجا که ممکن است در قسمت پایانی سوال قرار گیرد.

 

11- در سوال های صحیح وغلط سعی شود طول سوال های صحیح وغلط هم اندازه باید.

12-در طرح سوالات چند گزینه ای طول گزینه درست باید در سوالات مختلف تعغییر کند.

13- برای اینکه سوالات تمام محتوای کتاب را در برگیرد در طرح سوال به بودجه بندی کتاب توجه شود.

14-اگر سوالات در پیش از یک صفحه تایپ شده باشد صفحات شماره گذاری گرددودر پایان صفحه عبارت بقیه در صفحه.........درج گردد.

15- صورت سوال از پاسخ آن طولانی تر نباشد.

16- سوالات مستقل از یک دیگر طرح گردد تا جواب دادن به یک سوال پاسخ به سوالات دیگر نباشد.

17-در طراحی سوال سطوح ششگانه یادگیری مورد توجه قرار گیرد.

در ادمه ایشان در مورد اهمیت پوشه کار در طرح توصیفی توضیح دادند که:

پوشه کاریکی از  این شیوه های نوین ، روش پوشه کار ( کار پوشه ،کار نما ،سنجش پرونده ای ، پوشه عملکرد ) است

«پوشه کار» شاه ابزار ارزش یابی کیفی – توصیفی است که هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگهداری می نماید

: آلبوم پیشرفت تحصیلی عبارت است مجموعه‌ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است وبه عبارتی همچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ  دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذاردمنظور نهایی معلم از پوشه کاراین است که بتواند با یاری جستن از این شیوه تصویری واضح و سه بعدی

رشد مهارت ها ، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموزان ارائه نمایند.  

ضرورت استفاده از پوشه کاربه دانش آموز امکان می دهد 1-تا  شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.2-فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد.3-به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید  خود ارتباط برقرار کند. 4-و خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید. 5-ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، معلمان و والدین است.6-دانش آموز از طریق ارائه پوشه کار  فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد7-شادی انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی  است .همین اقدام ،زمینه ی شادی ،نشاط و سرزنده بودن  دانش آموزان را فراهم می گرداند 8-.به معلم امکان می دهد تا  با مرور پوشه کار دانش آموز ،  قابلیت های وی را به درستی شناسایی برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند.9-به والدین امکان می دهد تا در جریان روند آموزش  فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.

مراحل تهیه پوشه کار:مرحله اول : سازماندهی و برنامه ریزی .مرحله دوم : مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد.

مرحله سوم : مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد .

مرحله اول : برنامه ریزی و سازماندهی

الف:- هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس را بیان  می نمایدب:با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید.ج: مشخصات روی جلد را درج نمایدد:- برگ شرح حال  تهیه نمایده: تهیه نمون برگ های ارزیابی .

و: تقسیم پوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز

معلم، برای تولید پوشه کاری مفید ،فعالیت زیر را انجام می دهد .

 1- هدف های هر درس را بیان  می نماید و ابزار مناسب پیش بینی می نماید .

ابزار مناسب :شیوه سنجش مشاهده ای

2- با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید.

پوشه می تواند به صورت کلاسور ،پَروَندان ( زونکِن )، تلک (طلق )، تولیدی دانش‌آموز، کیسه پلاستیکی و…باشد . توصیه می گردد به منظور  بایگانی  موثر ،دست رسی آسان  و زیبایی ظاهری ، یک  نوع خاص تهیه یا تولید گردد .

3- مشخصات روی جلد را درج نماید :

روی جلد هر پوشه کار ، مشخصات : نام استان ، منطقه ، مدرسه ، سال تحصیلی و پایه تحصیلی نوشته شود .در شیرازه  پوشه کار، نام خانوادگی و نام دانش آموز نوشته شود که این کارجهت نگهداری الفبایی کل پوشه کارها ودسترسی سریع و آسان به آنها در قفسه مربوط،بسیار مهم می باشد  . ضمنا در پایه  اول علاوه بر اسم دانش آموز با عنایت به اینکه دانش آموز هنوز قادر به خواندن نیست بهتر است عکس او نیز در شیرازه پوشه کار الصاق گردد تا هنگام مشارکت ، با مشکلی روبرو نشود/.

4-تقسیم پوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیازبه منظورساماندهی فراورده‌ها وفرایند های دانش آموزان . در این لایه ها ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد .

6-   برگ شرح حال  تهیه نماید .

از آنجا که رویکرد های جدید در علوم تربیتی ، برای معلم در جریان آموزش، نقش یاری گر ،تسهیل کننده و فراهم آورنده ی فرصت ها را ، قایل هستند؛ لذا  معلم در انجام و ایفای این نقش ها به شناخت عمیق تر  و قابل دسترس تر ، و همچنین آگاهی از تفاوت های فردی دانش آموزان  نیازمند است.

7- تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . این شواهد شامل: آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد

8-تهیه نمون برگ های ارزیابی .

žاین نمون برگ ها عبارتند از :نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز2- نمون برگ ارزیابی معلم3-نمون برگ ارزیابی والدین 5-نمون برگ پیشرفت

9- توجیه دانش آموزان و اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار .

 10- ملاک‌ها و سنجه های مورد انتظار برای هر نمونه کار را به اطلاع دانش آموزان     می رساند .

این ملاک ها باید  :ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :   

بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...)

تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد .

فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد .

میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد .

نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید .

1-  تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد2-جمع آوری  محتوا  3- انتخاب نمونه کار (شواهد (-4-فرم فهرست محتوا تهیه نماید

تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . این شواهد شامل: آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد

ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :   

بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...

تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد .فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد .میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد .نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید .

2 - جمع آوری  محتوا :

محتوای پوشه کار باید مجموعه ای از نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گردد.

}1) آزمون‌ها 2) تکالیف 3)  مشاهدات 4) تولیدات و سایر  موارد که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز  در جهت تحقق هدف های اموزشی و پرورشی باشد

3- انتخاب نمونه کار (شواهد)

 در مرحله جمع آوری شواهد، معلم با توجه به ملاک‌ها و سنجه هایی که تعیین کرده( در مرحله اول ) آثاری را که نمایانگر کوشش هاو پیشرفت های دانش آموزان در فرایند یادگیری است و بتواند به دانش آموز و اولیا در شناخت عملکرد و روند رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ نظرات خود را روی هر یک از آن شواهد ،ثبت و توسط دانش آموز و با کمک خود در  پوشه کار ،سازماندهی و نگهداری می نماید

      فرم فهرست محتوا تهیه نماید  .

از آنجا که در هر پوشه کاری ، شواهد جمع آوری شده دانش آموز وسایر مستنداتی که معلم مناسب تشخیص می دهد ،قرار می گیرد ،گاهی لازم است معلم با صرف کمترین زمان ممکن، بتواند وضعیت موجود شواهد انتخابی را بررسی و بازخورد ارائه نماید

-  بهتر است نمونه کارهایی که جایگزین می گردند، عنوان آنها در فهرست پاک نشود بلکه با نشانه ای آنها را مشخص نماید. با این عمل، معلم به تلاش دانش آموز برای پیشرفت ، اطلاع و آگاهی پیدا می نماید .

فهرست محتوا

3- مدیریت نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز

زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می‌نماید و یا نمونه  کارهای خود را در پوشه قرار می‌دهد، یا با کنترل محتوای پوشه کار ، شواهد ضعیف خود را بهبود می بخشد , آگاهانه یا نا آگاهانه به ارزیابی از کار خود می پردازد و خود ارزیابی را ، که مهارت مهمی برای پیشرفت یادگیری است، فرا می گیرد .

4- تکمیل نمون برگ ارزیابی معلم

ارتباط نزدیک، مداوم و مستمر دانش آموز با والدین فرصتی مغتنم به شمار می رود

پوشه کار به والدین امکان می دهد تا از روند آموزش و یادگیری فرزندشان مطلع شوند ، و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند .

 مرحله سوم :

 مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد

 در این مرحله معلم با بررسی شواهد موجود در زمینه هر موضوع درسی در پوشه کار، و پیوند دادن آنها به یکدیگر ،پازل پیشرفت دانش آموز را به شکل :

 1) موردی : ( به منظور ارائه راه حل و رهنمودهای کیفی لازم ، به شکل کتبی و شفاهی بعد از انتخاب هرنمونه کار دانش آموز ، در طول سال انجام می گیرد )

2) ادواری : ( به منظور تعیین وضعیت دانش آموز با  اشاره به  موفقیت‌ها، نکات مثبت و همچنین کاستی‌ها و ضعف‌های یادگیری و جهت اطلاع  دانش‌آموز و هم والدین ،حد اقل هر ماه یک بار انجام می گیرد )

3 ) پایانی  (به منظور  اظهار نظر کلی در مورد  ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، ضعف‌های احتمالی و …  در فرم هایی تحت عنوان فرم پیشرفت و گزارش پیشرفت( کارنامه ) ، در پایان سال تحصیلی انجام می گیرد ) ترسیم و بازنگری می نماید  .

3-   تکمیل نمون برگ پیشرفت

 ارزش و اعتبار پوشه کار به سنجش صحیح و علمی آن  توسط معلم بستگی دارد که معلم باید با اتخاذ شیوه مناسب ضمن ایجاد شرایط خود ارزیابی برای دانش آموزان و ارزیابی والدین و همچنین با انجام ارزیابی های مرحله ای که از روش تحلیلی و مبتنی بر ملاک ها و نشانگرهای روشن استفاده می کند ، به ارزیابی کلی از پوشه  با بهره گیری از تمام مراحل قبلی اقدام نماید.تاريخ : جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ | 17:53 | نویسنده : دبستان سرمست |
  • بازی سیاه
  • گسیختن